ASSEGURANCES EXCLUSIVES
972 266 712 punset@punsetconsultors.com
caes

ASSEGURANCES SOBRE L’EDIFICACIÓ
Solucions per a constructors, contractistes i promotors

Assegurances completes en garanties i versàtils en les seves característiques, que garanteixen el conjunt dels treballs, la seva bona marxa i en definitiva la bona fi de l’obra en construcció.

Tot risc construcció

Aquesta pòlissa garanteix no només les conseqüències dels danys materials a l’edifici en construcció, sinó també els produïts en els béns annexos a l’obra, la responsabilitat civil a conseqüència dels treballs realitzats i fins i tot els danys en la pròpia maquinària i els equips.

GARANTIES

Incendi, llamp i explosió
Riscos de la naturalesa, vent, pluja, pedra, terratrèmols, etc.
Desprendiments, enfonsaments i assentaments de terra
Robatori i espoliació
Actes vandàlics i malintencionats
Danys pel trencament de col · lectors aliens a la construcció
Caigudes de grua, xoc de vehicles, etc.
Danys als equips i a la maquinària de construcció utilitzats en l’obra
Despeses per demolició i retirada de runes
Danys en béns adjacents
Responsabilitat civil
Fiança i costes judicials

Decennal de danys

Als edificis destinats a habitatge, la Llei obliga al promotor a contractar una pòlissa d’assegurança que cobreixi durant deu anys determinats riscos de danys que poden afectar l’edifici.

El prenedor d’aquesta assegurança ha de ser el promotor, però també la pot contractar el Constructor, quan actuï per compte d’aquell.

Per tant, és molt important que el promotor d’edificis destinats a habitatges subscrigui o contracti una assegurança Decennal de Danys a l’Edificació per a cadascuna de les seves promocions. D’acord amb la Llei, tots aquells edificis d’aquestes característiques que no siguin assegurats no podran ser inscrits en el Registre de la Propietat. Aquesta assegurança permet també assegurar altres edificis no destinats a habitatges.

COBERTURES I GARANTIES

L’assegurança Decennal garanteix a l’assegurat una indemnització pels danys materials causats en l’edifici assegurat per vicis o defectes que tinguin el seu origen o afectin a l’obra fonamental i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat del mateix.

La pòlissa d’assegurança Decennal ofereix a més la possibilitat de cobrir els danys materials ocasionats a l’obra secundària, instal · lacions i equipament (interior i exterior) del propi edifici, sempre que aquests danys siguin conseqüència directa d’un sinistre indemnitzable ocorregut en l’obra fonamental.

Inclou també la garantia de les despeses que calgui efectuar en cas de sinistre, així com la del cost de reparació o restitució en cas de defectes en la impermeabilització de cobertes, terrasses i teixits.

La cobertura d’aquesta assegurança s’inicia quan finalitza el període de construcció i es manté durant deu anys.

OLOT
C/ Clivillers, 30 · 17800 OLOT
972 266 712 · 972 274 563 · punset@punsetconsultors.com
RIPOLL
C/ Progrés, 1, Baixos · 17500 RIPOLL
972 700 149 · 972 700 568 · avpunset@punsetconsultors.com
Punset Assegurances Olot - Seguros Bilbao Agència d'Assegurances - Col·legiat

Punset Consultors d’Assegurances posa a la seva disposició un ampli cataleg d’assegurances per a particulars, empreses i autònoms subscrites amb Bilbao Cia. Anma. de Seguros y Reaseguros, s.a., pertanyent al Grupo Catalana Occicente, domiciliada al Pº del Puerto 20 - 4899 GETXO (Vizcaya)

Punset Consultors d’Assegurances s.l. es una Agencia d’Assegurances Exclusiva de Seguros Bilbao-Gº.Catalana Occidente, inscrita en el Registre Especial de Mediadors d’assegurances amb el núm. C0026B17797788.